AGB: Generelle salgs- og leveringsbetingelser for firma PREFA GmbH

1. Gyldighedsområde

1.1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser udgør - såfremt der i enkelte tilfælde ikke udtrykkeligt og skriftligt er aftalt andet - en væsentlig del af alle kontrakter, som vi indgår i forbindelse med salget af de af os producerede produkter og førte handelsvarer.  Vi modsiger udtrykkeligt gyldigheden af kundens generelle forretningsbetingelser. Sådanne er kun gældende, når vi i hvert enkelt forretningstilfælde anerkender dem. En manglende modsigelser betyder i intet tilfælde, at vi anerkender disse.

1.2. For monteringsarbejde, som vi udfører som følge af salget af Prefa-produkter, gælder vores monteringsbetingelser supplerende.

2. Skriftlighed

Erklæringer, rådgivning af handler, som vi eller vores medarbejdere afgiver eller indgår, er først bindende med vores skriftlige bekræftelse. Erklæringer, som vores kunde skal afgive på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, f.eks. reklamationer og lignende, skal være skriftlige for at være gældende.

3. Indgåelse af leveringsaftaler

3.1. Vores tilbud er uden forbindende. Leveringsaftaler (købs- og fabriksaftaler) bliver for os først retsgyldige, når vi udsteder en skriftlig ordrebekræftelse eller leverer varen eller sender fakturaen.

Vores ordrebekræftelse fastlægger leveringsordrens individuelle indhold (leveringsomfang, priser og andre individuelle bestemmelser) og anses som accepteret af kunden, hvis denne ikke gør indsigelse inden for tre dage efter tilsendelse.

3.2. Vi er berettiget til at ændre den aftalte ydelse eller afvige fra denne, hvis der er en virksom grund til ændringen eller afvigelsen, og ændringen eller afvigelsen er rimelig for kunden.

4. Priser

4.1. De af os offentliggjorte eller bekræftede priser er uemballeret ab værk Prefa Wasungen og uden moms. Med undtagelsen af de priser, der er anført i ordrebekræftelsen, er alle de af os nævnte priser uden forbindende.

4.2. Hvis der efter indgåelse af prisaftalen opstår en usædvanlig forøgelse af råmaterialepriserne, er vi berettiget til at påligne vores kunder disse, så den aftalte pris øges tilsvarende.

5. Valuta

5.1. Leveringer afregnes altid i EURO og skal også betales i EURO.

5.2. Hvis der udtrykkeligt aftales en betaling i udenlandsk valuta, sker faktureringen under udelukkelses af enhver form for valutarisiko for os. Dette sker ved, at dagkursen på dagen for indgangen af fakturabeløbet stilles over for Frankfurterbørsens middelkurs på dagen for afgivelsen af ordrebekræftelsen. Hvis førstnævnte kurs er lavere end sidstnævnte kurs, øges fakturabeløbet i samme forhold, og kunden skal godtgøre differencen i den fakturerede valuta.

6. Betaling og betalingsmora

6.1. Fakturabeløbet skal betales inden for otte dage efter fakturadatoen uden fradrag.

6.2. Vores kunde er ikke berettiget til at udøve tilbageholdelsesrettigheder eller til modregning af modfordringer, medmindre en fordring fra kundens side er skriftligt anerkendt af os, eller kundens fordring er fastslået ved dom. Hvis vi har anerkendt en mangelreklamation, er vores kunde forpligtet til at yde aliquot betaling i omfanget af den anvendelige levering.

6.3. Hvis vi i enkelte tilfælde modtager diskonterbare veksler eller checks fra vores kunder, godskrives disse med fradrag af renter og udgifter med forbehold for korrekt indgang.

6.4. Ved betalingsmora eller underretning om betalingsvanskeligheder hos kunden er vi berettiget til omgående at inddrive alle endnu åbne fordringer og samtidigt indstille alle yderligere leveringer, annullere alle ikke opfyldte aftaler og gennemføre endnu udestående levering kun mod forudbetaling.

6.5. Fra indtrædelsen af betalingsmoraen skal kunden betale morarenter på højde med de almindelige bankrenter, dog minimum 5% over den tyske forbundsbanks aktuelle basisrentesats. Endvidere skal kunden refundere os alle rykker- og inkassoomkostninger. Kunden kan føre bevis for en manglende eller mindre skade.

7. Leveringsgenstand

7.1. Kvaliteten af leveringsgenstanden bestemmes i vores ordrebekræftelse, vores tekniske beskrivelser, de gældende DIN-standarder samt de produktionsmuligheder, vi har på fabrikken, hvorved den til enhver tid forudgående kvalitetsforskrift udelukker den efterfølgende.

7.2. Ved seriefremstillede varer er afvigelser i vægt og styktal etc. samt fejlkvoter på op til 3% tilladte ved levering. De af os angivne mængdeenheder er udslagsgivende for fakturaværdien.

8. Levering og risikoovergang

8.1. Levering finder sted på det tidspunkt, hvor leveringsgenstanden

  • stilles til rådighed for kunden til afhentning i vores fabrik eller andet salgssted eller
  • overdrages til en vognmand eller transportør, også selvom forsendelsen sker for vores omkostninger.

8.2. Ved levering i henhold til ovenstående underpunkt overgår også risikoen, hvad angår leveringsgenstanden, til kunden.

8.3. Hvis vi skal stå for forsendelsen - for egne eller kundens omkostninger - kan vi frit vælge transportmiddel.

8.4. Ved frankoleveringer til udlandet betales al told og andre importafgifter af kunden.

9. Leveringsterminer

9.1. Hvis der ikke foreligger en særskilt aftale, gælder leveringsterminer som tilnærmelsesvise og uforbindende.

9.2. Såfremt vi overskrider aftalte leveringsterminer i urimeligt omfang, kan kunden hæve aftalen efter fastsættelse af en rimelig tillægsfrist. Hvis overskridelsen af leveringsterminen skyldes driftsmæssige årsager, som vi selv med korrekt købmandsskab ikke har kunnet afvende (især strejker, driftsafbrydelser, mangel på råmaterialer etc.), kan kunden først hæve aftalen ved en terminoverskridelse på 2 måneder og ansættelse af en rimelig tillægsfrist.

9.3. En vare, der er meldt klar til forsendelse, skal omgående hentes af kunden. I modsat fald er vi berettiget til at opbevare varen for kundens omkostning og risiko efter vores vurdering og omgående fakturere varen.

10. Ejendomsforbehold

10.1. Frem til betaling af købsprisen og afvikling af alle eksisterende krav i forbindelse med forretningsforbindelsen og i sammenhæng med stadig opstående omkostninger vedrørende købsgenstanden forbliver den leverede vare vores ejendom som forbeholdsvare. Afslutning af enkelte fordringer i en løbende faktura eller saldotrækning og anerkendelse af denne ophæver ikke ejendomsforbeholdet. Hvis der i sammenhæng med kundens betaling af købsprisen begrundes en vekselmæssig hæftelse fra Prefas side, bortfalder ejendomsforbeholdet ikke før kundens indløsning af vekslen som trassat.

10.2. Hvis en forbeholdsvare af kunden bearbejdes til nyt løsøre, sker bearbejdningen for os, uden at vi af den grund forpligtes. Det nye løsøre bliver vores ejendom. Ved bearbejdning sammen med en vare, der ikke tilhører os, erhverver vi medejerskab til det nye løsøre i forholdet værdien af forbeholdsvaren til den anden vare på tidspunktet for bearbejdningen. Hvis forbeholdsvaren forbindes eller sammenblandes med varer, der ikke tilhører os, i henhold til §§ 947, 948 BGB, bliver vi medejere jævnfør de lovmæssige bestemmelser. Hvis kunden erhverver en ejendomsret med forbindelse eller sammenblanding, overfører denne allerede nu medejendomsret til os i forholdet forbeholdsvarens værdi til varen på tidspunktet for forbindelsen eller sammenblandingen. Kunden skal i så tilfælde opbevare den vare, der er vores ejendom eller medejendom, som ligeledes gælder som forbeholdsvare i henhold til nedenstående bestemmelse, uden vederlag.

10.3. Afhændes en forbeholdsvare af kunden, alene eller sammen med os, træder kunden allerede nu tilbage fra de af videresalget opståede fordringer i højde med forbeholdsvarens værdi med alle accessoriske rettigheder og rang foran resten; vi modtager afståelsen. Værdien af forbeholdsvaren er vores fakturabeløb plus et sikringstillæg på 10%, som dog forbliver uden værdianslag, hvis tredjepartsrettigheder står hindrende i vejen. Hvis den videresolgte forbeholdsvare står i vores medejerskab, omfatter aftrædelsen fra fordring det beløb, der svarer til vores andel af medejerskabet. Punkt 10.1. Sætning 2 gælder tilsvarende for det forlængede ejendomsforbehold; den forlods aftrædelse i henhold til punkt 10.3. sætning 1 og 3 omfatter saldokravet.

10.4. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges som væsentlig bestanddel i tredjeparts ejendom, tilbagetræder kunden allerede nu fra opstående fordringer mod tredjeparten eller den, det angår, på godtgørelse på højde med værdien af forbeholdsvaren med alle accessoriske rettigheder inkl. en fordring på indrømmelse af et skadesløsbrev med rang foran resten. Vi modtager afståelsen. Punkt 10.3. Sætning 2 og 3 gælder tilsvarende.

10.5. Hvis forbeholdsvaren af kunden indbygges som væsentlig bestanddel i kundens ejendom, tilbagetræder kunden allerede nu fra de af salget af ejendommen eller rettighederne til ejendommen opstående fordringer på højde med værdien af forbeholdsvaren med alle accessoriske rettigheder og med rang foran resten. Afståelsen omfatter også kundens saldokrav. Vi modtager afståelsen. Punkt 10.2. Sætning 2 og 3 gælder tilsvarende.

10.6. Kunden er kun berettiget og bemyndiget til videresalg, anvendelse eller indbygning af forbeholdsvaren i den almindelige, reglementerede forretningsgang og kun på betingelse af, at fordringer i. S. fra punkt 10.3., 10.4. og 10.5. overgår til os. Denne berettigelse eller bemyndigelse bortfalder, hvis kunden kommer i mora med betalingen af forbeholdsvaren. Kunden er ikke berettiget til andre dispositioner over forbeholdsvaren eller sikkerhedsoverdragelsen. Han er forpligtet til at sikre vores rettigheder ved videresalg af forbeholdsvaren til et beløb på købspriskravet på kredit.

10.7. Kunden er forpligtet til på vores anmodning at give os oplysninger om forbeholdsvarens beholdning – inkl. videresolgte mængder af forbeholdsvaren. Ved betalingsmora fra kundens side er vi berettiget til at forlange foreløbig udlevering af forbeholdsvaren for kundens regning, også uden udøvelse af tilbagetrædelsesret og uden fastsættelse af en tillægsfrist. For at håndhæve vores krav om udlevering, er vi også berettiget til at få adgang til kundens virksomhed efter forudgående varsel og fastsættelse af en frist og tage de reserverede varer. Vi er berettiget til at udnytte den udleverede forbeholdsvare til dækning af vores krav, for så vidt vi enten træder tilbage fra aftalen, eller forudsætningen for fremsættelse af krav om skadeserstatning pga. manglende opfyldelse er opfyldt. Anbringendet af vores ejendomsforbehold, især tilbagetagelsen eller udlægningsforretningen eller udnyttelsen af genstanden, gælder kun som tilbagetræden fra aftalen, når vi erklærer dette udtrykkeligt og skriftligt.

10.8. Vi bemyndiger kunden til inddrivelse af de i henhold til punkt 10.3., 10.4. og 10.5. afståede fordringer under forbehold af tilbagekaldet. Vi gør ikke brug af vores egen beføjelse til inddrivning, så længe kunden efterkommer sine betalingsbetingelser, også over for tredjepart. På vores forlangende skal kunden angive debitoren for de afståede fordringer og vise denne afståelsen; vi er også selv bemyndiget til at vises debitoren afståelsen. Kunden er forpligtet til at give os de nødvendige oplysninger og bilag, især navn og adresse på aftageren, så vi kan gøre vores rettigheder gældende over for tredjepart.

10.9. Kunden skal omgående underrettes om tredjeparts udlægsforretning i forbeholdsvaren eller de afståede fordringer med overgivelse af de for modsigelsen nødvendige bilag. Dette gælder også for indskrænkninger af anden art.

10.10. Med betalingsstandsning, ansøgning om eller åbning af insolvensbehandling, en udenretslig accordbehandling bortfalder retten til videresalg, udnyttelse eller indbygning af forbeholdsvaren og bemyndigelsen til inddrivelse af de afståede fordringer; inddrivelsesbemyndigelsen bortfalder også ved en check- eller vekselprotest.

10.11. De af os udpegede sikkerheder strækker sig også til forpligtelser, som i tilfælde af insolvens skal begrundes ensidigt af insolvensadministratoren i form af opfyldningsvalg.

11. Reklamationer og reklamationskrav

11.1. Kunden skal straks undersøge leveringsgenstanden efter levering, for så vidt dette er muligt i henhold til reglementeret forretningsgang, og omgående underrette os i tilfælde af mangler. Undlader kunden at underrette os, gælder varen som accepteret, medmindre det drejer sig om en mangel, der ikke kunne konstateres ved undersøgelsen. Hvis en sådan mangel viser sig på et senere tidspunkt, skal underretningen ske straks efter opdagelsen; i modsat fald anses varen for accepteret også hvad angår denne mangel. Underretningen skal altid ske skriftligt (i henhold til punkt 2.).

11.2. Reklamationskrav med undtagelse af skadeserstatningskrav pga. skade på liv, lemmer eller helbred, forældes efter et år fra levering af genstanden, hvis en længere forældelsesfrist ikke er krævet i loven.

11.3. Hvis kunden gør efterfølgende opfyldelse gældende, kan vi vælge mellem erstatningslevering og reparation. 11.4. Skadeserstatning betales kun i forbindelse med betingelserne i punkt 12.

11.5. Kun kunden kan fremsætte reklamationskrav; disse kan ikke overdrages.

12. Skadeserstandning og tilbagetræden

12.1. Vi hæfter kun for skader, hvis disse hidrører fra forsætlig eller groft uansvarlig pligtforsømmelse begået af os, vores lovlige repræsentanter eller medhjælpere.

12.2. Uden disse begrænsninger, altså også for enkel, skødesløs pligtforsømmelse begået af os, vores lovlige repræsentanter eller medhjælpere, hæfter vi for skader på liv, lemmer og helbred.

12.3. Ud over punkt 12.1. hæfter vi også ved enkel, skødesløs misligholdelse af væsentlige aftalepligter begået af os, vores lovlige repræsentanter eller medhjælpere. Denne hæftelse gælder i dette tilfælde dog ikke aftale- eller branchetypiske eller uforudseelige skader.

12.4. Derudover hæfter vi endvidere i henhold til produktansvarslovens forskrifter.

12.5. Kundens tilbagetrædelse, som ikke er begrundet i en mangel ved leveringsgenstanden, er udelukket, for så vidt den skyldes en misligholdelse af en pligt, som ikke skal overholdes af os.

13. Rettigheder

13.1. Den af os under forberedelsen og udførelsen af leveringsordren udviklede teknik til produktion og design af vores produkter er særligt beskyttet, også selvom der ikke foreligger lovmæssige rettigheder (patentrettigheder, mønsterrettigheder og lignende). Det er forbudt for kunden at anvende denne teknik, der er blevet gjort tilgængelig ved overdragelse af konstruktioner, levering, information om produktionsprocessen og lignende til egen fremstilling - ej heller efter videreudvikling - eller at stille den til disposition for tredjepart. Overtræder kunden denne aftaleforpligtelse, tilkommer der os alle rettigheder mod vedkommende, som de lovmæssige rettigheder civilretligt giver os for retskrænkelse.

13.2. Vores kunde hæfter for, at tredjeparts rettigheder, f.eks. patentrettigheder, beskyttelsesrettigheder og lignende, ikke overtrædes ved tilvirkningen af det bestilte produkt efter vedkommendes forskrift. Kunden skal holde os skades- og klageløs for alle krav, der fremsættes i denne sammenhæng.

14. Værktøjer

Værktøjer, der fremstilles til produktion af de bestilte produkter forbliver vores ejendom, selvom kunden betaler værktøjsomkostningerne.

15. Opfyldelsessted og værneting

15.1. Opfyldelsessted for samtlige ydelser under aftalen (især leveringer, betalinger inkl. fordringer i form af checks og veksler) er vores virksomhedsadresse i Wasungen.

15.2. For alle aftalemæssige eller erstatningsretlige krav under aftalen eller i forbindelse med aftalens beståen gælder følgende: Hvis begge aftaleparter er købmænd, juridiske personer i henhold til offentlig ret eller offentligretlig særformue, er værneting efter vores valg vores adresse i Wasungen eller vores advokaters adresse i München. Ovenstående ordning gælder ikke, hvis striden vedrører andre formueretlige stridigheder, eller hvis et eksklusivt værneting er begrundet for klagen.

15.3. Hvis kunden ikke har et almindeligt værneting i Forbundsrepublikken Tyskland, eller hvis den part, der stilles krav til i klagevejen, flytter sin bopæl eller almindelige opholdsted uden for Forbundsrepublikken Tyskland, eller hvis vedkommendes bopæl eller almindelige opholdssted på tidspunktet for sagsanlægget er ukendt, er værneting efter vores valg vores adresse i Wasungen eller vores advokaters adresse i München.

15.4. Også den kompetente domstol er efter vores valg.

15.5. Kun tysk lov gælder.

WASUNGEN, NOVEMBER 2003
PREFA GMBH ALU-DÄCHER UND -FASSADEN

Med forbehold for fejl og trykfejl! 

opad